We exist to improve the lives
of everyone affected by epilepsy

 

Epilepsy Action Cymru [Welsh]

English

Ym mis Ionawr 2011, dechreuodd Epilepsy Action i weithio o dan yr enw Epilepsy Action Cymru yng Nghymru.  Nid yw’n elusen ar wahân; dyna ei enw ar gyfer ein gwaith yng Nghymru. Rydym yn gobeithio y bydd hyn yn golygu y bydd mwy o bobl yng Nghymru yn clywed amdanom a gallwn ddenu aelodau a chefnogwyr newydd.

Mae Epilepsy Action Cymru yn gweithio gyda gwirfoddolwyr, canghennau a grwpiau. Rydym yn cefnogi grwpiau, diwrnodau ymwybyddiaeth ac ymgyrchoedd. Rydym yn ceisio gwneud yr hyn sy’n ddefnyddiol i bobl leol. Rydym hefyd yn codi arian i wneud y gwaith hwn.

Cyswllt

Y person cyswllt yn Epilepsy Action Cymru yw Ann Sivapatham. Gallwch ei ffonio ar 01633 253 407 neu e-bostio asivapatham@epilepsy.org.uk

Digwyddiadau

Rydym yn trefnu digwyddiadau am epilepsi a chyfarfodydd i bobl sydd ag epilepsi ddod i adnabod ei gilydd. Gall y rhain fod yn unrhyw beth o gofio i ioga. Yma gallwch glywed y wybodaeth ddiweddaraf am epilepsi hefyd.

Rydym hefyd yn cynnal digwyddiadau i godi arian ym mhob math o ffyrdd, o gasglu mewn bwcedi, cyngherddau, a hanner marathon i deithiau noddedig.

Cysylltwch ag Ann os hoffech drafod ffyrdd eraill i gymryd rhan.

Canghennau yng Nghymru

Mae canghennau yn cefnogi pobl sydd ag epilepsi, eu teulu a’u ffrindiau a gofalwyr. Mae’r rhan fwyaf o ganghennau yn cyfarfod yn rheolaidd. Efallai y byddant yn cael sgwrs anffurfiol neu’n gwahodd rhywun proffesiynol i siarad, beth bynnag mae’r grŵp yn dewis.
Y canghennau presennol:

Rheolwr Cymru: Ann Sivapatham
01633 253407 asivapatham@epilepsy.org.uk
ABERCYNONAnn Sivapatham01633 253407
ABERGAVENNYAnn Sivapatham01633 253407
ABERYSTWYTH & DISTRICTCaroline
Val
07837 096382
07771 740292
BANGORAnn Sivapatham01633 253407
BRIDGENDCynthia07811 219 080
BURRY PORT & PEMBREYSian07837 989 041
CARDIFFDouglas
Glyn
07967 979036
01291 424 841
CARMARTHENVal01267 221918
LLANDRINDOD WELLSHannah or Julia07586 788 627
LLANELLIKeith01554 227 659
NEWPORT Ann
01633 253407
PONTYPOOL Ann
01633 253407
PWLLHELI Ann Sivapatham 01633 253407

Gwirfoddolwyr Achrededig

Mae gan Epilepsy Action Cymru dîm o Wirfoddolwyr Achrededig Maent wedi’u hyfforddi gan Epilepsy Action i roi hyfforddiant ar epilepsi. Bydd y gwirfoddolwr yn sgwrsio’n glir am epilepsi a gall ddweud wrth bobl ble i fynd i gael mwy o gyngor a chymorth. Os ydych yn credu bydd eich gwaith neu ysgol yn cael budd o sgwrs, cysylltwch ag Ann.

Ymgyrchu

Rydym yn cynnal ymgyrchoedd i ddweud wrth mwy o bobl am epilepsi yn ogystal â lobïo’r llywodraeth a swyddogion penderfyniadau am newid. Y nod yw gwella bywydau pobl ag epilepsi yng Nghymru.

Llinell Gymorth Epilepsi

Os ydych yn byw yn y DU gallwch ffonio Llinell Gymorth Epilepsi ar 0808 800 5050. Mae ar agor rhwng 9am a 4.30pm o ddydd Llun i ddydd Iau a rhwng 9am a 4pm ar ddydd Gwener. Bydd swyddog cyngor a gwybodaeth yn ateb eich galwad. Os hoffech siarad â chynghorydd yn Gymraeg neu iaith arall dywedwch wrth y cynghorydd pa iaith yr hoffech siarad. Os na allwch wneud hyn yn Saesneg, gallwch ofyn i rywun ffonio drostoch.

Bydd y cynghorydd yn gofyn am eich enw a pha iaith yr hoffech siarad. Dylech aros y llinell tra bydd y cynghorydd yn chwilio am gyfieithydd i ymuno â’r alwad. Bydd hyn yn cymryd munud neu ddau. Yna gallwch siarad a’r cynghorydd drwy’r cyfieithydd. Byddwch yn cael cyngor a gwybodaeth am epilepsi ar unwaith.

Bydd rhai sy’n ffonio Llinell Gymorth Epilepsi yn cael croeso cynnes a gallant drafod eu pryderon gan wybod bod yr alwad yn gyfrinachol.

Gallwch hefyd ddefnyddio Llinell Gymorth Epilepsi drwy:

  • Anfon eich cwestiwn am epilpesi dros yr e-bost i helpline@epilepsy.org.uk. Rydym yn ceisio ateb o fewn pum diwrnod gwaith.
  • Anfon neges destun o’r DU ar 0753 741 0044 a byddwn yn ceisio anfon neges yn ôl i’ch ffôn o fewn 24 awr (ar ddiwrnodau gwaith).
  • Trydar @epilepsyadvice gyda’ch cwestiwn a byddwn yn trydar yn ôl.

Nodwch: ar hyn o bryd, ni allwn gyfieithu negesuon e-bost, testun na thrydar.

Mae’r rhan fwyaf o bobl sy’n ffonio yn bobl ag epilepsi, sydd am siarad am ddiagnosis, triniaeth, gyrru, beichiogrwydd ac unrhyw beth am epilepsi. Rydym hefyd yn croesawu galwadau gan deulu a ffrindiau pobl ag epilepsi, a gweithwyr proffesiynol.

Gwefan

www.epilepsy.org.uk yw’r wefan am epilepsi â mwyaf o ymwelwyr yn Ewrop. Mae’n cynnwys llawer o wybodaeth am epilepsi.

Mae nodwedd rhoi wrth siopa yn rhestr o gwmnïau a fydd yn rhoi rhodd i ni os byddwch yn siopa â nhw ar-lein. Os ydych yn siopa edrychwch ar y siopau a restrir.

forum4e.com yw’r lle ar-lein i gyfarfod â phobl ag epilepsi, gyda thros 5,600 o aelodau o 70 o wledydd. Mae tua 215 o bobl yng Nghymru. Gall unrhyw un ag epilpesi ymuno, yn ogystal â’u gofalwyr. Mae’n rhaid i chi fod yn 16 oed neu’n hŷn.

Mae llawer o gyngor a gwybodaeth am epilepsi gan gynnwys, diagnosis a thriniaeth. Mae hefyd gwybodaeth am fyw ag epilepsi, addysg a gwaith, syndrôm epilepsi, rheoli eich iechyd ac epilepsi a’r gyfraith.

Gallwch gymryd rhan, fel gwirfoddolwr, drwy gymryd rhan yn codi arian neu ymuno â’ch cangen leol. Rhestrir digwyddiadau gwybodaeth ac ymwybyddiaeth yn y dyfodol. Gallwch hefyd weld ein hymgyrchoedd diweddaraf ac aelodaeth. Cost aelodi yw £12 y flwyddyn.

Gallwch roi i’n gwaith a chanfod sut mae’ch rhodd yn helpu. Mae’r adran newyddion yn cynnwys y newyddion diweddaraf am epilepsi. Mae Drugwatch yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am gyffuriau gwrth epilepsi. 

Mae adrannau manwl i weithwyr iechyd proffesiynol ac addysg. Mae’r adran ymchwil yn cynnwys ein strategaeth ymchwil a sut i wneud cais am arian ymchwil. Gallwch hefyd weld ein partneriaid a’n hadnoddau.

Mae’r adran amdanom ni yn dweud popeth am Epilepsy Action, yr hyn a wnawn, swyddi gwag a sut i gysylltu â ni.

Nid yw popeth wedi’i gyfeithu eto ond rydym wrthi’n gwneud.

rheolwr Cymru

There are no comments yet. Be the first to comment...

e-action newsletter

Subscribe to our e-action newsletter and stay informed

Subscribe to e-action newsletter feed