We fight to improve the lives
of everyone affected by epilepsy

 

Epilepsy Action Cymru [Wales]

Cymraeg

Ann SivapathamPrif gyswllt Epilepsy Action yng Nghymru yw Ann Sivapatham, rheolwr Cymru. Mae Ann yn gweithio ar draws Cymru yn datblygu ac yn cefnogi gwasanaethau cymunedol Epilepsy Action Cymru. Yng Nghymru, mae gan tua 32,000 o bobl epilepsi. Gall epilepsi effeithio ar unrhyw un o unrhyw oed ac unrhyw agwedd ar fywyd.

Mae’r gwasanaethau yn cynnwys:

 • Codi ymwybyddiaeth a chynyddu dealltwriaeth o epilepsi.
 • Lobio ac ymgyrchu at ddyfodol gwell i bobl gydag epilepsi.
 • Cynrychioli llais y bobl ag epilepsi yng Nghymru ar gyrff strategol.
 • Cefnogi pobl trwy ein rhwydwaith o wirfoddolwyr, canghennau a grwpiau.
 • Trefnu digwyddiadau gwybodaeth i bobl sy’n byw gydag epilepsi a gweithwyr iechyd proffesiynol.
 • Trefnu a chefnogi digwyddiadau codi arian lleol.
 • Darparu sesiynau hyfforddi ymwybyddiaeth epilepsi i grwpiau sydd eisiau dysgu mwy am epilepsi. Mae’r rhain yn cynnwys cyflogwyr preifat, darparwyr gwasanaeth a gofal iechyd ac ysgolion.
 • Darparu cyngor a gwybodaeth.
 • Trefnu digwyddiadau lleol am epilepsi.

Gellir cysylltu ag Ann ar 07767 242 658 neu e-bost asivapatham@epilepsy.org.uk

Cefnogir Ann gan Jan Paterson, Gweithiwr Datblygu Dwyieithog Gogledd Cymru. Ariennir swydd Ian gan y Gronfa Loteri Fawr. Mae Jan yn gweithio yng Ngogledd Cymru yn cyflwyno gwasanaethau dwyieithog. Cymraeg yw ei mamiaith. Yng Ngogledd Cymru mae ein ffocws ar gefnogi plant a theuluoedd. Yn ychwanegol at yr uchod, rydym yn gweithio’n agos gydag asiantaethau lleol trwy:

 • Ddarparu gwasanaeth dwyieithog.
 • Cael presenoldeb mewn clinigau epilepsi.
 • Cyflwyno sesiynau hwyliog i’r teulu mewn llyfrgelloedd lleol.
 • Mynychu digwyddiadau un stop iechyd a lles.
 • Gweithio gyda meithrinfeydd a grwpiau chwarae cyn oed ysgol yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Gellir cysylltu ag Jan ar 07739 093 211 neu e-bost jpaterson@epilepsy.org.uk

English

Ann SivapathamThe main Epilepsy Action contact for Wales is Ann Sivapatham, Wales manager. Ann works across Wales developing and supporting Epilepsy Action Cymru’s community based services. In Wales approximately 32,000 people have epilepsy. Epilepsy can affect anyone at any age and from any walk of life.

Services include:

 • Raising awareness and increasing understanding of epilepsy
 • Lobbying and campaigning for a better future for people with epilepsy
 • Representing the voice of people with epilepsy in Wales at strategic bodies.
 • Supporting people through our network of volunteers, branches and groups.
 • Organising information events for both people living with epilepsy and health professionals.
 • Organising and supporting local fundraising events.
 • Providing epilepsy awareness training sessions to groups who want to learn more about epilepsy. These include private employers, healthcare and service providers and schools.
 • Providing advice and Information.
 • Organising local events about epilepsy.

Ann can be contacted on 07767 242 658 or email asivapatham@epilepsy.org.uk

Ann is supported by Jan Paterson, North Wales Bilingual Development worker. Jan’s post is funded by the Big Lottery. Jan works in North Wales delivering a bilingual service. Her first language is Welsh. In North Wales our focus is on supporting children and families. In addition to the above we work closely with local agencies by:

 • Providing a bilingual service.
 • Having a presence at epilepsy clinics.
 • Delivering family fun sessions at local libraries.
 • Attending health and wellbeing one-stop events.
 • Working with nurseries and preschool playgroups in both English and Welsh.

Jan can be contacted on 07739 093 211 or email jpaterson@epilepsy.org.uk

There are no comments yet. Be the first to comment...